forex entourage reviews employee stock options example